ஸ்ரீ ஜிநாய நம :
ப்ரஸ்நோத்தர ரத்னமாலை

<span class="title" >169. பரமாத்மாவை ஆராதிப்பவர் தீக்ஷ சிக்ஷ போன்றவற்றின் காலம் யாவை?

</span><br>

<p><b>பதில் </b>: 1. தீக்ஷகாலம்,
2. சிக்ஷகாலம், <br>
3. சங்கத்தில் கணங்களைப் பாபாலிக்கும் காலம்.<br>
4. ஆத்ம முன்னேற்ற காலம், <br>
5. சல்லேகனை காலம், <br>
6. உத்தமார்த்த காலம்.<br>


</p> 

Previous Question Next