ஸ்ரீ ஜிநாய நம :
ப்ரஸ்நோத்தர ரத்னமாலை

<span class="title" >168. யோகத்தின் எட்டு அங்கங்கள் யாவை?

</span><br>

<p><b>பதில் </b>: அடக்கம், ஒழுக்கம், ஆசனம், பிராணாயாமம், திட சித்தம், தியானம், இந்திกขயங்களை அடக்குதல், சமாதி இவை யோகத்தின் அங்கங்களாகும். இவற்றின் மூலமாக யோக சித்தி ஏற்படும்.
<br>

</p> 

Previous Question Next