ஸ்ரீ ஜிநாய நம :
ப்ரஸ்நோத்தர ரத்னமாலை

<span class="title" >163. இந்திกขயங்களை அடக்குவது எப்படி?
</span><br>

<p><b>பதில் </b>: பொருள்களின் மீது பற்றின்றி இருத்தல் இந்திกขயங்களை வசப்படுத்த உதவும். ஓர் இந்திกขயத்தை அடக்குவதால் மற்ற நான்கு இந்திกขயங்களைச் சுலபமாக வசப்படுத்த முடியும்.<br>

</p>


 

Previous Question Next