ஸ்ரீ ஜிநாய நம :
ப்ரஸ்நோத்தர ரத்னமாலை

<span class="title" >159. ஷிகள் அருளிய முக்கிய கிரந்தங்கள் யாவை?
</span><br>

<p><b>பதில் </b>:
<blockquote>1. உமாஸ்வாமி அருளிய தத்வார்த்த சூத்ரம்.<br>
2. குந்த குந்தாசாயர் அருளிய பஞ்சாஸ்தி காயம், சமய சாரம், பிரவசன சாரம், அஷ்டபாஹடம், நியமசாரம், ரயணசாரம் இன்னும் பல உள.<br>
3. நேமி சந்திர சித்தாந்தி அருளிய திலோகசாரம், கோமடசாரம், லப்திசாரம், க்ஷபணசாரம், திரவிய சங்கிரஹம்.<br>
4. வத்ரகேசி ஸ்வாமி அருளிய மூலாசார்.<br>
5. சமந்த பத்ரஸ்வாமி அருளிய தேவாகமம், ரத்னகரண்டம், ஸ்வயம்பூ, நீமஸ்தோத்திரம், புக்த்யானு சாஸனம்.<br>
6. பூஜ்யபாத ஸ்வாமி அருளிய தோஸா மித்யாதி ஸ்தோத்திரம், சர்வார்த்ர சித்தி, ஜைனேந்திர வ்யகரணம், ஸமாதி சதகம்.<br>
7. கார்த்திகேய ஸ்வாமி அருளிய த்வாதசானுப்ரேக்ஷ<br>
8. அகளங்க தேவர் அருளிய லகுத்யி, அஷ்டசதி, ராஜ வார்த்திகம்.<br>
9. மாணிக்ய நந்தி அருளிய பாக்ஷமுக சூத்ரம்.<br>
10. ப்ரபா சந்திரர் அருளிய ப்ரமேய கமல மார்த்தாண்டம். நியாய குமுத சந்திரோதயம்.<br>
11. ஜின சேனாசார்யர் அருளிய பிருஹத் ஆதி புராணம்.<br>
12. குணபத்ராசார்யார் அருளிய உத்தரபுராணம். ஆத்மானுசாஸன், ஜினதத்த சாத்திரம்.<br>
13. யோகீந்திரதேவர் அருளிய பரமாத்ம பிரகாஸம், யோகசாரம்.<br>
14. வீரநந்தி அருளிய ஆசாரஸாரம், சந்திர பிரப காவியம்.<br>
15. சுப சந்திரர் அருளிய ஞானார்ணவம்.<br>
16. பத்ம நந்தி அருளிய பஞ்ச விஷ்திகா.<br>
17. ஷி வாயன் அருளிய பகவதி ஆராதனா<br>
18. வித்யாநந்தி அருளிய அஷ்ட ஸஹஸ், ஆப்த பாஷா, பிரமான் பாக்ஷ பத்ர பாக்ஷஸ், ஸ்லோகவார்திகை.<br>
19. அம்ருத சந்திரர் அருளிய புருஷார்த்த சித்த, யோபாயம், தத்வார்த்த சாரம், நாடக திரய கீ டீகா.<br>
20. அனந்த வீர்யர் அருளிய பிரமேய சந்திகா<br>
21. மாகநந்தி அருளிய பந்தே தாதி ஜயமாலா<br>
22. வாதி ராஜர் அருளிய ஏகிபாவம்<br>
23. மான துங்கர் அருளிய பக்தாமரம்<br>
24. குமுத சந்திரர் அருளிய கல்யாண மந்திர்<br>
25. அபய நந்தி அருளிய கோமட சார கீ டீகா<br>
26. கேசவ வர்ணீ அருளிய கோமடசார் கீ ஏக்கலகு டீகா.<br>
27. தர்ம பூஷன் அருளிய நியாய் தீப்கா.<br>
</blockqute>
</p>


 

Previous Question Next