ஸ்ரீ ஜிநாய நம :
ப்ரஸ்நோத்தர ரத்னமாலை

<span class="title" >157. ஸ்ராவகனுக்குய ஐந்து அடையாளங்கள் யாவை?
</span><br>

<p><b>பதில் </b>: 1. திலகம், 2. வெள்ளை வஸ்திரம், 3. பவித்ரம் (மோதிரம்), 4. சிகை (குடுமி), 5. யக்ஞோபவீதம் (பூணூல்) முதலியன.<br>

"திலகம் தெளதவஸ்திரஞ்ச திதீயஞ்சபவித்ரகம் சிகாயக்ஞோப வீதஞ்ச இத்யேதே பஞ்சமுத் காம்" என்பதனாலறிக.<br>
</p>


 

Previous Question Next