ஸ்ரீ ஜிநாய நம :
ப்ரஸ்நோத்தர ரத்னமாலை

<span class="title" >156. நான் எப்போது மோக்ஷமடைவேன்?
</span><br>

<p><b>பதில் </b>: எப்போது 'நான்' இல்லையோ அப்போதே அடைவேன்.<br>
</p>


 

Previous Question Next