ஸ்ரீ ஜிநாய நம :
ப்ரஸ்நோத்தர ரத்னமாலை

<span class="title" >151. தர்மகதை எத்தனை வகை? அவைகள் யாவை?
</span><br>

<p><b>பதில் </b>:தருமத்தில் திடமளிக்கவல்ல கதைகள் நான்கு வகைப்படும்.<br>
<blockquote>1. ஆக்ஷபிணி : இதில் சாமாயிகம் முதலிய சாத்ரமும் ஞானம் முதலியவற்றின் ஸ்வரூபமிருக்கும்.<br>
2. விக்ஷபிணி : இது பிற மதங்களைக் கண்டித்து அநேகாந்த மதத்தை ஸ்தாபிதம் செய்வது.<br>
3. ஸம்வேஜினி : இதில் ஞானம், சாத்ரம், வீயம் முதலியனவும் தர்மசிந்தனை பெருகவல்லதுமானதாகும்.<br>
4. நிர்வேதினி : இது சம்சார சார போகத்தில் வைராக்யம் உண்டு பண்ணும் நற்கருத்துக்கள் அடங்கியதாகும்.<br>
</blockquote></p>


 

Previous Question Next