ஸ்ரீ ஜிநாய நம :
ப்ரஸ்நோத்தர ரத்னமாலை

<span class="title" >149. ஹோமம் செய்வதற்கு ஹோம குண்டத்தில் எக்கப்படும் அக்னி எத்தனை வகைப்படும்? அவை யாவை?
</span><br>

<p><b>பதில் </b>:மூன்று வகைப்படும். 1. கார்கத் பத்தியம், 2. ஆஹவனீயம், 3. தக்ஷணாச்னியம்.<br>
<blockquote>1. தீர்த்தங்கரர்களின் நிர்வாணாக்னி இது. சதுர குண்டத்தில் அறுவகை அக்னியில் முதலாவதும் பிரதானமானதுமாகும்.<br>
2. ஆஹவனீயம் : கணதரர்களின் நிர்வாணாக்னி இது முக்கோண குண்டத்தில் வரவேற்பதற்காக எப்பது.<br>
3. தக்ஷனாக்னீயம் : சாமான்ய கேவலிகளின் நிர்வாணாக்னி. இது அர்த்தசந்திர உருவத்திலுள்ள குண்டத்தில் தென்பக்கமிருந்து எப்பதாகும்.<br>


</blockquote>

</p>


 

Previous Question Next