ஸ்ரீ ஜிநாய நம :
ப்ரஸ்நோத்தர ரத்னமாலை

<span class="title" >140. எட்டுகர்மங்களின் உச்சநிலை குறைந்தநிலை எவ்வளவு?
</span><br>

<p><b>பதில் </b>:ராகத்வேஷத்தால் உத்பத்தியான சாரத்தின் முயற்சியினால் சாரமும் இந்திய ரூபயந்திரமும் தன் தன் காயத்தைச் செய்ய ஆரம்பிக்கின்றன. முந்திய ஆத்மாவிலிருந்து ராகத்வேஷத்திற்கு வசப்பட முயற்சி உத்பத்தியாகிறது. அப்போது நம்முயற்சி சாரத்திலுள்ள வாயுவை விரும்பிய இடத்தின் பக்கமாக செலுத்துகிறது. வாயு ரயில் வண்டியைப்போல் சாரத்தை அங்கேயே இழுத்துக்கொண்டு போய்விடுகிறது.<br>

<div align="center">
<center>
<table border="0" cellspacing="1" width="42%" id="AutoNumber1">
<tr>
<td width="28%"><font size="2">ப : கர்மம்&nbsp; </font></td>
<td width="40%"><font size="2">உச்சநிலை</font></td>
<td width="104%"><font size="2">குறைந்தநிலை</font></td>
</tr>
<tr>
<td width="28%"><font size="2">ஞானவரணம் </font></td>
<td width="40%"><font size="2">30 கோடாகோடி சாகரம்</font></td>
<td width="104%"><font size="2">ஒரு அந்தர்<br>
&nbsp;முகூர்த்தம்</font></td>
</tr>
<tr>
<td width="28%"><font size="2">தாசனாவரணம்</font></td>
<td width="40%"><font size="2">''</font></td>
<td width="104%"><font size="2">''</font></td>
</tr>
<tr>
<td width="28%"><font size="2">வேதநீயம்</font></td>
<td width="40%"><font size="2">12</font></td>
<td width="104%"><font size="2">''</font></td>
</tr>
<tr>
<td width="28%"><font size="2">மோகநீயம்</font></td>
<td width="40%"><font size="2">60</font></td>
<td width="104%"><font size="2">''</font></td>
</tr>
<tr>
<td width="28%"><font size="2">ஆயுஷ்யம்</font></td>
<td width="40%"><font size="2">33</font></td>
<td width="104%"><font size="2">''</font></td>
</tr>
<tr>
<td width="28%"><font size="2">நாமம்</font></td>
<td width="40%"><font size="2">20</font></td>
<td width="104%"><font size="2">8</font></td>
</tr>
<tr>
<td width="28%"><font size="2">கோத்ரம்</font></td>
<td width="40%"><font size="2">''</font></td>
<td width="104%"><font size="2">''</font></td>
</tr>
<tr>
<td width="28%"><font size="2">அந்தராயம்</font></td>
<td width="40%"><font size="2">''</font></td>
<td width="104%"><font size="2">''</font></td>
</tr>
</table>
</center>
</div></p>

Previous Question Next