ஸ்ரீ ஜிநாய நம :
ப்ரஸ்நோத்தர ரத்னமாலை

<span class="title" >130. கற்பக விருக்ஷங்கள் யாவை? அவை எத்தனை வகைப்படும்?
</span><br>

<p><b>பதில் </b>:இவைகள் பிரத்வீகாயிக பூமியில் உள்ளன. இவைகளால் போகபூமிவாசிகள் தாங்கள் விரும்பிய பொருள்களைப்
பெறுகின்றனர். இவைகளில் 10 பிกขவுகள் உள்ளன.<br>

<div align="center">
<center>
<table border="0" cellspacing="1" width="42%" id="AutoNumber1">
<tr>
<td width="28%"><font size="2">1. மத்தியாங்கம் :&nbsp; </font></td>
<td width="72%"><font size="2">புஷ்டிதரவல்ல ரசங்களைத் தரவல்லது</font></td>
</tr>
<tr>
<td width="28%"><font size="2">2. வாதிராங்கம் : </font></td>
<td width="72%"><font size="2">அநேகவித வாத்தியங்களைத் தரவல்லது</font></td>
</tr>
<tr>
<td width="28%"><font size="2">3. பூஷணாங்கம் :</font></td>
<td width="72%"><font size="2">பலவகையான நகைகளைத் தரவல்லது</font></td>
</tr>
<tr>
<td width="28%"><font size="2">4. மாலாங்கம் : </font></td>
<td width="72%"><font size="2">பலவித புஷ்பங்களைத் தரவல்லது</font></td>
</tr>
<tr>
<td width="28%"><font size="2">5. தீபாங்கம் :</font></td>
<td width="72%"><font size="2">மணிமயமான தீபங்களைப் போல் பிரகாசம் தரவல்லது</font></td>
</tr>
<tr>
<td width="28%"><font size="2">6. ஜோதிராங்கம் : </font></td>
<td width="72%"><font size="2">எக்காலமும் பிரகாசம் தரவல்லது</font></td>
</tr>
<tr>
<td width="28%"><font size="2">7. கிரஹாங்கம் :</font></td>
<td width="72%"><font size="2">பலவித அரண்மனைகளை ஸ்தாபிக்கவல்லது</font></td>
</tr>
<tr>
<td width="28%"><font size="2">8. போஜனாங்கம் :</font></td>
<td width="72%"><font size="2">நல்லருசியுள்ள புஷ்டியான ஆகாரம் தரவல்லது</font></td>
</tr>
<tr>
<td width="28%"><font size="2">9. பாஜனாங்கம் :</font></td>
<td width="72%"><font size="2">பற்பல வகையான பாத்திரங்கள் தரவல்லது</font></td>
</tr>
<tr>
<td width="28%"><font size="2">10. வஸ்திராங்கம் :</font></td>
<td width="72%"><font size="2">அநேகவித வஸ்திரங்களைத் தரவல்லது</font></td>
</tr>
</table>
</center>
</div>
<br>

இக்கற்பச தருக்கள் வனஸ்பதியுமல்ல. தேவர்களால் ஸ்தாபிக்கப்பட்டதுமல்ல. ஆனால் பிருத்வியின் சாரமே. அதாவது
பூகர்ப்பத்திலுள்ள ரசத்தின் மிக சத்துள்ள பதார்த்தமே கற்பக விருக்ஷமாயும் போஜனம் வஸ்திரம் வாத்தியம் முதலிய பொருள்களாகவும்
மாறுபட்டுள்ளதாம். இது அவைகளின் தனித்தனி குணங்களாகும்.<br>


</p> 

Previous Question Next