ஸ்ரீ ஜிநாய நம :
ப்ரஸ்நோத்தர ரத்னமாலை

<span class="title" >121. கணதரர் என்பவர் யார்? அவர்கள் எத்தனை பேர்? முக்கியமானவர் எவர்?
</span><br>

<p><b>பதில் </b>: கணதரனுக்கு கணேஷ் என்றும் வேறுபெயருண்டு. அவர் முனிவர்களின் தலைவர். இவர்கள் மதி, சுருதி, அவதி, மனப்பர்யாயம் என்னும் ஞானங்களைப் பாபூர்ணமாகப் பெற்றவர். மோக்ஷமடைபவர்கள் 24 தீர்த்தங்கரர்கட்டும் 1453 கணதரர்களிருந்தனர். எந்தெந்த தீர்த்தங்கரர்கட்கு எத்தனை கணதரர்கள் இருந்தனர்? அவர்களின் முக்கிய கணதரர் யார். அவை கீழ் வருமாறு.<br>

<div align="center">
<center>
<table border="1" cellspacing="1" width="43%" id="AutoNumber1">
<tr>
<td width="9%"><font face="TSC_Avarangal" size="2">&nbsp;</font></td>
<td width="29%"><font face="TSC_Avarangal" size="2">தீர்த்தங்கரர் பெயர்</font></td>
<td width="21%"><font face="TSC_Avarangal" size="2">கணதரர்களின்<br>
எண்ணிக்கை</font></td>
<td width="77%"><font face="TSC_Avarangal" size="2">முக்கிய கணதரர்</font></td>
</tr>
<tr>
<td width="9%"><font face="TSC_Avarangal" size="2">1</font></td>
<td width="29%"><font face="TSC_Avarangal" size="2">விரஷபநாதர்</font></td>
<td width="21%"><font face="TSC_Avarangal" size="2">84</font></td>
<td width="77%"><font face="TSC_Avarangal" size="2">விரஷபசேனர்</font></td>
</tr>
<tr>
<td width="9%"><font face="TSC_Avarangal" size="2">2</font></td>
<td width="29%"><font face="TSC_Avarangal" size="2">அஜிதநாதர்</font></td>
<td width="21%"><font face="TSC_Avarangal" size="2">90</font></td>
<td width="77%"><font face="TSC_Avarangal" size="2">சிம்மசேனர்</font></td>
</tr>
<tr>
<td width="9%"><font face="TSC_Avarangal" size="2">3</font></td>
<td width="29%"><font face="TSC_Avarangal" size="2">சம்பவநாதர்</font></td>
<td width="21%"><font face="TSC_Avarangal" size="2">105</font></td>
<td width="77%"><font face="TSC_Avarangal" size="2">சாருத்தர்</font></td>
</tr>
<tr>
<td width="9%"><font face="TSC_Avarangal" size="2">4</font></td>
<td width="29%"><font face="TSC_Avarangal" size="2">அபிநந்தனநாதர்</font></td>
<td width="21%"><font face="TSC_Avarangal" size="2">103</font></td>
<td width="77%"><font face="TSC_Avarangal" size="2">வஜ்ர</font></td>
</tr>
<tr>
<td width="9%"><font face="TSC_Avarangal" size="2">5</font></td>
<td width="29%"><font face="TSC_Avarangal" size="2">சுமதிநாதர்</font></td>
<td width="21%"><font face="TSC_Avarangal" size="2">116</font></td>
<td width="77%"><font face="TSC_Avarangal" size="2">சமர்</font></td>
</tr>
<tr>
<td width="9%"><font face="TSC_Avarangal" size="2">6</font></td>
<td width="29%"><font face="TSC_Avarangal" size="2">பத்மபிரபநாதர்</font></td>
<td width="21%"><font face="TSC_Avarangal" size="2">111</font></td>
<td width="77%"><font face="TSC_Avarangal" size="2">வஜ்ரசமர்</font></td>
</tr>
<tr>
<td width="9%"><font face="TSC_Avarangal" size="2">7</font></td>
<td width="29%"><font face="TSC_Avarangal" size="2">சுபார்ஸ்வநாதர்</font></td>
<td width="21%"><font face="TSC_Avarangal" size="2">95</font></td>
<td width="77%"><font face="TSC_Avarangal" size="2">வலி</font></td>
</tr>
<tr>
<td width="9%"><font face="TSC_Avarangal" size="2">8</font></td>
<td width="29%"><font face="TSC_Avarangal" size="2">சத்திரபிரபநாதர்</font></td>
<td width="21%"><font face="TSC_Avarangal" size="2">93</font></td>
<td width="77%"><font face="TSC_Avarangal" size="2">தத்த</font></td>
</tr>
<tr>
<td width="9%"><font face="TSC_Avarangal" size="2">9</font></td>
<td width="29%"><font face="TSC_Avarangal" size="2">புஷ்பதந்தநாதர்</font></td>
<td width="21%"><font face="TSC_Avarangal" size="2">88</font></td>
<td width="77%"><font face="TSC_Avarangal" size="2">வைதபி</font></td>
</tr>
<tr>
<td width="9%"><font face="TSC_Avarangal" size="2">10</font></td>
<td width="29%"><font face="TSC_Avarangal" size="2">சீதளநாதர்</font></td>
<td width="21%"><font face="TSC_Avarangal" size="2">81</font></td>
<td width="77%"><font face="TSC_Avarangal" size="2">அனகார்</font></td>
</tr>
<tr>
<td width="9%"><font face="TSC_Avarangal" size="2">11</font></td>
<td width="29%"><font face="TSC_Avarangal" size="2">சிரேயாம்சநாதர்</font></td>
<td width="21%"><font face="TSC_Avarangal" size="2">77</font></td>
<td width="77%"><font face="TSC_Avarangal" size="2">குந்து</font></td>
</tr>
<tr>
<td width="9%"><font face="TSC_Avarangal" size="2">12</font></td>
<td width="29%"><font face="TSC_Avarangal" size="2">வாசுபூஜ்யநாதர்</font></td>
<td width="21%"><font face="TSC_Avarangal" size="2">66</font></td>
<td width="77%"><font face="TSC_Avarangal" size="2">சுதாம</font></td>
</tr>
<tr>
<td width="9%"><font face="TSC_Avarangal" size="2">13</font></td>
<td width="29%"><font face="TSC_Avarangal" size="2">விமலநாதர்</font></td>
<td width="21%"><font face="TSC_Avarangal" size="2">55</font></td>
<td width="77%"><font face="TSC_Avarangal" size="2">மந்தார்ய</font></td>
</tr>
<tr>
<td width="9%"><font face="TSC_Avarangal" size="2">14</font></td>
<td width="29%"><font face="TSC_Avarangal" size="2">அநந்தநாதர்</font></td>
<td width="21%"><font face="TSC_Avarangal" size="2">50</font></td>
<td width="77%"><font face="TSC_Avarangal" size="2">அய</font></td>
</tr>
<tr>
<td width="9%"><font face="TSC_Avarangal" size="2">15</font></td>
<td width="29%"><font face="TSC_Avarangal" size="2">தர்மநாதர் </font></td>
<td width="21%"><font face="TSC_Avarangal" size="2">43</font></td>
<td width="77%"><font face="TSC_Avarangal" size="2">அஷ்டநேமி</font></td>
</tr>
<tr>
<td width="9%"><font face="TSC_Avarangal" size="2">16</font></td>
<td width="29%"><font face="TSC_Avarangal" size="2">சாந்திநாதர்</font></td>
<td width="21%"><font face="TSC_Avarangal" size="2">36</font></td>
<td width="77%"><font face="TSC_Avarangal" size="2">சக்ராயுதர்</font></td>
</tr>
<tr>
<td width="9%"><font face="TSC_Avarangal" size="2">17</font></td>

<td width="29%"><font face="TSC_Avarangal" size="2">குந்துநாதர்</font></td>
<td width="21%"><font face="TSC_Avarangal" size="2">35</font></td>
<td width="77%"><font face="TSC_Avarangal" size="2">சுயம்பூ</font></td>
</tr>
<tr>
<td width="9%"><font face="TSC_Avarangal" size="2">18</font></td>
<td width="29%"><font face="TSC_Avarangal" size="2">அரநாதர்</font></td>
<td width="21%"><font face="TSC_Avarangal" size="2">30</font></td>
<td width="77%"><font face="TSC_Avarangal" size="2">குந்து</font></td>
</tr>
<tr>
<td width="9%"><font face="TSC_Avarangal" size="2">19</font></td>
<td width="29%"><font face="TSC_Avarangal" size="2">மல்லிநாதர்</font></td>
<td width="21%"><font face="TSC_Avarangal" size="2">28</font></td>
<td width="77%"><font face="TSC_Avarangal" size="2">விசாகாசாயார்</font></td>
</tr>
<tr>
<td width="9%"><font face="TSC_Avarangal" size="2">20</font></td>
<td width="29%"><font face="TSC_Avarangal" size="2">முனிசூவிரதநாதர் </font>
</td>
<td width="21%"><font face="TSC_Avarangal" size="2">18</font></td>
<td width="77%"><font face="TSC_Avarangal" size="2">மல்லி</font></td>
</tr>
<tr>
<td width="9%"><font face="TSC_Avarangal" size="2">21</font></td>
<td width="29%"><font face="TSC_Avarangal" size="2">நமிநாதர் </font></td>
<td width="21%"><font face="TSC_Avarangal" size="2">17</font></td>
<td width="77%"><font face="TSC_Avarangal" size="2">சோம</font></td>
</tr>
<tr>
<td width="9%"><font face="TSC_Avarangal" size="2">22</font></td>
<td width="29%"><font face="TSC_Avarangal" size="2">நேமிநாதர்</font></td>
<td width="21%"><font face="TSC_Avarangal" size="2">11</font></td>
<td width="77%"><font face="TSC_Avarangal" size="2">வரதத்தர்</font></td>
</tr>
<tr>
<td width="9%"><font face="TSC_Avarangal" size="2">23</font></td>
<td width="29%"><font face="TSC_Avarangal" size="2">பார்ஸ்வநாதர்</font></td>
<td width="21%"><font face="TSC_Avarangal" size="2">10</font></td>
<td width="77%"><font face="TSC_Avarangal" size="2">ஸ்வயம்பூ</font></td>
</tr>
<tr>
<td width="9%"><font face="TSC_Avarangal" size="2">24</font></td>
<td width="29%"><font face="TSC_Avarangal" size="2">மஹாவீரவர்த்தமானர் </font>
</td>
<td width="21%"><font face="TSC_Avarangal" size="2">11</font></td>
<td width="77%"><font face="TSC_Avarangal" size="2">கெளதமர்</font></td>
</tr>
</table>
</center>
</div> 

Previous Question Next