ஸ்ரீ ஜிநாய நம :
ப்ரஸ்நோத்தர ரத்னமாலை

<span class="title" >120. சங்கல்பத்திற்கும் விலகல்பத்திற்கும் வித்தியாசம் யாது?

</span><br>

<p><b>பதில் </b>: வெளியிலுள்ள சேதனம் அசேதனம் அல்லது மிஸ்ர திரவியத்தில் இந்த பாணாமம் செய்தல் இது என்னுடையது என்பது. இது சங்கல்பமாகும் (நிச்சயத்தைக் காட்டுவது) மனதிற்குள் இருக்கும் சந்தோஷம் (அல்லது) துக்கம் பற்றி நான் சுகவான் நான் துக்கவான் என்பது விகல்பமாகும் (ஏமாற்றம்).<br></p>

</p>

Previous Question Next