ஸ்ரீ ஜிநாய நம :
ப்ரஸ்நோத்தர ரத்னமாலை

<span class="title" >107. அஷ்டமகா பிராதி ஹார்யங்கள் யாவை?
</span><br>

<p><b>பதில் </b>:ஜன்ம அதிசயங்கள் 10.<br>
<blockquote>
1. முக்குடை<br>
2. சாமரை<br>
3. அசோகவிருக்ஷம்<br>
4. துந்துபி முழங்கல் <br>
5. சிம்மாஸனம்<br>
6. பிரபாமண்டலம்<br>
7. திவ்யத்வனி<br>
8. புஷ்பமாกข<br>
</blockquote>

</p>

Previous Question Next