ஸ்ரீ ஜிநாய நம :
ப்ரஸ்நோத்தர ரத்னமாலை

<span class="title" >106. தீர்த்தங்கரர்களின் 34 அதிசயங்கள் யாவை?
</span><br>

<p><b>பதில் </b>:ஜன்ம அதிசயங்கள் 10.<br>
<blockquote>
1. மலமூத்ரமில்லாத சாரம்.<br>
2. வியர்வை இன்மை.<br>
3. வெண்ணிற ரத்தம்.<br>
4. வஜ்ரநாராச சம்ஹனனம்.(சரீர அமைப்பு) <br>
5. சமசதுரமான இருப்பிடம்.<br>
6. அற்புதத் தோற்றம்.<br>
7. மிகுமணம்.<br>
8. 1008 லக்ஷணங்கள்.<br>
9. நிகரற்றபலம்.<br>
10. பியவசனம்.<br><br>

கேவலஞானம் உண்டாகும்போது அதிசயம் 10.<br><br>

1. இமை கொட்டாமை.<br>
2. நகமும் ரோமமும் வளராமை.<br>
3. உணவு பற்றிய சிந்தனையின்மை.<br>
4. முதுமையடையாமை.<br>
5. நிழல் தோன்றாமை.<br>
6. நான்கு பக்கங்களிலும் காக்ஷயளித்தல்.<br>
7. நூறு யோஜனை வரை சுபிக்ஷமுடைமை.<br>
8. உபசர்க்கமும் துக்கமுமின்மை.<br>
9. ஆகாயத்தில் செல்லல்.<br>
10. சகல கலைகளிலும் நிபுணத்வம்.<br><br>

தேவர்களால் செய்யப்படுபவைகள் 14.<br><br>

1. பகவானுடைய அர்த்தமாகதி பாஷையையறிதல்.<br>
2. உயிர்களிடம் சிநேக பான்மை.<br>
3. எல்லா ருதுக்கால பூக்களும் பழங்களும் இருத்தல்.<br>
4. பூமி கண்ணாடியைப் போன்றது.<br>
5. சுகமானகாற்று வீசல்.(மந்த மாருதம்) <br>
6. சுகம் அளிக்கவல்ல இருப்பிடம்.<br>
7. பூமி கூழாங்கற்களின்றி இருத்தல்.<br>
8. பொற்கமல மேற்படல்.<br>
9. பூமி ஏராளமான தானியத்தை அளித்தல்.<br>
10. ஆகாயம் நிர்மலமாதல்.<br>
11. திசைகள் நிர்மலமாதல்.<br>
12. ஜயகோஷம்.<br>
13. தர்மசக்கரம்.<br>
14. புஷ்பமா பெய்தல் என்பன.<br>


</blockquote>

</p>

Previous Question Next