ஸ்ரீ ஜிநாய நம :
ப்ரஸ்நோத்தர ரத்னமாலை

<span class="title" >103. தீர்த்தங்கரர் தாயார் காணும் 16 சுபஸ்வப்னங்கள் யாவை?

</span><br>

<p><b>பதில் </b>:
<blockquote>1. வெள்ளை நிறமுடைய ஐராவதயானை.<br>
2. எருது.<br>
3. சிம்மம்.<br>
4. லக்ஷமி.<br>
5. இரண்டு புஷ்பமாலைகள்.<br>
6. சந்திரமண்டலம்.<br>
7. சூயன்.<br>
8. இரண்டு பொற்குடங்கள்.<br>
9. மீன்கள்.<br>
10. குளம்.<br>
11. சமுத்திரம்.<br>
12. சிம்மாசனம்.<br>
13. ரத்ன விமானம்.<br>
14. பிருத்வியினின்றுவரும் நாகேந்திர விமானம்.<br>
15. ரத்னகுவியல்.<br>
16. புகையில்லா அக்னி முதலியனவாம்.<br>


</blockquote>
</p>

Previous Question Next