ஸ்ரீ ஜிநாய நம :
ப்ரஸ்நோத்தர ரத்னமாலை

<span class="title" >101. பன்னிரெண்டு அனுபோகம் என்னென்ன?
</span><br>

<p><b>பதில் </b>:சித்தர்களின் ஸ்வரூபம் 12 வகையாகும்.<br>
<blockquote>
1. க்ஷத்திரம் : 2 1/2 தீபத்திலேயேதான் சித்தர்கள் ஏற்படுகின்றனர்.<br>
2. காலம் : நாலாம் காலமாகிய தீ நற்காலத்திலும் எப்போதாவது மூன்றாங்கால அந்தியத்திலும் ஐந்தாங்கால ஆரம்பத்திலும் சித்தி ஏற்படுகிறது.<br>
3. கதி : மனிதகதியில்தான் சித்தியடைய முடியும்<br>
4. லிங்கம் : முனிலிங்கம் புல்லிங்கத்திலேயே சித்தி ஏற்படுகிறது.<br>
5. தீர்த்த : சிலர் தீர்த்தங்கரராகியும் சில சாமான்ய கேவலியாகியும் சித்தியடைவர்.<br>
6. சாத்ரம் : சிலர் ஒரு சாமாயிக சாத்ரத்தினாலேயே வேண்டியபடி பிரசித்த ஒழுக்கத்தாலும் சிலர் சாமாயிகசெதோபஸ்தாபனா சிலர் பாஹார விசுத்தியும், பெற்று அப்படிப்பட்ட கீர்த்திபெற்ற சாத்திர முடையவராகி சித்தராகின்றனர்.<br>
7. சிலர்-பிறருடைய உபதேசமின்றி தானே அறிவடைந்தும் சிலர் உபதேசத்தால் அறிவடைந்தும் சித்தராகின்றனர்.<br>
8. ஞானம் : சிலர் மதி சுருதி இரண்டறிவாலேயே கேவல ஞானியாகின்றனர். சிலர் அவதிக்ஞானத்துடன் மூன்றும் சேர்த்து கேவலியாகின்றனர். சிலர் மனப்பாயாய ஞானத்துடன் நான்கும் சேர்ந்து கேவலியாகின்றனர். சித்திடைகின்றனர்.<br>
9. அவகாஹனா : சிலர் 525 வில் உயரமுள்ள சாரத்துடனும் சிலர் குறைந்த அளவு 3 1/2 முழ அளவுள்ள சாரத்துடன் சித்தி பெறுகின்றனர்.<br>
10. அந்தர் : குறைந்தநேரம் ஒரு சமயத்தில் யாரும் சித்தி பெறுவதில்லை. உயர்ந்த பக்ஷம் 6 மாதம் வரை சிலர் சித்தி பெறுவதில்லை.<br>
11. ஸங்கியா : ஒரு சமயத்தில் குறைந்தது ஒரு ஜீவனும், உயர்ந்த பக்ஷம் 108 ஜீவன்களும் மோக்ஷமடைகின்றன.<br>
12. அல்பபகுத்வம் : க்ஷத்திரத்திலிருந்து சித்தியடைபவர்கள் அதிகமாகவும் சமுத்ரத்திலிருந்து முக்தியடைபவர் குறைவாகவுமிருப்பர்.<br>

</blockquote>
</p>

Previous Question Next