Download PDF Version
முகப்பு வாயில்

உள்ளடக்கம்
148.
¯ö¾ø Å¡Ô¨Ãò ¾¡Â¾ý §ÁÖ
  Ó¢ÕûÇ¢ð ¼ÀÄ ×û¦À¡Õû ¦º¡ýÉ¡ö
¨¿¾Ä¢ø Ä¡ò¦¾Ç¢ §Å¡Î¿ý »¡É
  ¿¡Ûí ¦¸¡ñ §¼Ûý Éü̽ ¦ÁøÄ¡õ
¦ÀöÐ¾ó ¾¡ö À¢¨Æò §¾ü¸¢É¢ ¾¡§Å¡÷
  À¢Ã¡Âò ¾õ¦À¡¢ §Â¡ÂÕ ¦ÇýÉî
¦ºö¾ ¾£¨Á ¦¸¼ì¸¼ É¡ðÊü
  º¢ÉÅ Ãý¦ÉÈ¢ §Â¦¾Õ𠦼ýÈ¡ý.
149.
யாஅ தடிக ளதருளா
 லருந்துய ரகல்வகை யதனான்
மாஅ துடைஅடி யிவைதா
  மறவலெ னெனவலங் கொண்டு
வேஎ தடவியன் மலைமேல்
 வி¡¢கதிர் மணிவிளக் காதி
தீஇ தடுதலை விலங்குஞ் சினகர
  முவகையிற் சென்றாள்.

உரை Previous Next Top தர்ம உரை :
வது பக்கம்