<<Back

Rsabhanataha, Ajitanatha, Sambhavanatha, Abhinandananatha, Vasupujya, Parsvanatha and Neminatha with their respective Sasnadevis and Ganesha, Nvamuni Gumpha, Khandagiri

All rights Reserved