Jainworld

DONATE

TEMPLE OF THE DAY


Shri Dholaka Teerth

Chaturmas 2011

 CHATURMAS OF JAIN SAINTS AND SADHWI

Digambar Jain sect
1. Acharya Shri Vardhman Sagar Ji Maharaj from Digambar Jain sect at Sammed Shikhar Ji, Jharkhand.
2. Acharya Shri Bharat sagar Ji Maharaj at Surat.
3. Acharya Shri Sunil Sagar Ji Maharaj with other Digambar saints, aryikas, kshullaks and Kshullakas at Borivalli (W), Mumbai.
4. Acharya Ganacharya-108 Shri Virag Sagar Ji Maharaj at Madan Garh, Kishan Garh (Ajmer).
5. Upadhyay Shri Nayan Sagar Ji Maharaj at Rishabh Vihar, Delhi.
6 Muni Shri Saurabh Sagar Ji Maharaj at Lucknow.
7 Muni Shri Anekant Sagar Ji Maharaj at Jaipur.
8. Muni Shri Pulak Sagar Ji Maharaj at Jaipur. 
9. Muni Tarun Sagar Ji Maharaj from Digambar sect at Udaipur, Rajasthan.


Shwetambar Terapanthi Sect

1. Acharya Shri Mahashraman Ji Maharaj from Shwetambar Tera Panth sect at Kelwa in Udaipur district of Rajasthan.
2. Muni Ramesh Kumar Ji Maharaj disciple of Acharya Shri Mahashraman Ji of Terapanth sect at Kota.


Shwetambar Murti-Pujak Sect

1. Acharya Shri Gunratna Surishwar Ji Maharaj alongwith Acharya Shri Rashmi Ratna Surishwar Ji Maharaj at Shahibagh, Ahmedabad.
2. Acharya Shri Pooran Chandra Suri Ji Maharaj from Shwetambar Murti-Pujak sect at Shankheshwar in Gujarat.
3. Acharya Shri Arhamprabh Vijay Ji Maharaj and others at Dhanera, Gujarat.
3. Maha Sadhwi Shri Piyush Poorna Ji Maharaj belonging to Shwetambar Jain Murti-pujak sect at Roshan Mohalla, Agra.
4. Maha Sadhwi Shri Mani Prabha Ji Maharaj with others at Jodhpur.
5. Shasan-Deepika Suranjana Shri Ji Maharaj, Shri Sidhanjana Ji Maharaj and others at gandhidham in Gujarat.
6. Gachhadhipati Acharya Shri Daulat Sagar Surishwar Ji Maharaj at Ahmedabad.

View More